8864نفر از واجدین شرایط شهرستان خاتم تا ساعت 16رای خود را به صندوق ریختند

8864نفر از واجدین شرایط شهرستان خاتم تا ساعت 16رای خود را به صندوق ریختند


حماسه حضور ؛

طبق این گزارش تا ساعت 16 امروز 8864نفر از واجدین شرایط رای خود را به صندوق ریخته و این مشارکت همچنان ادامه دارد.