شناسه : 362320
80 درصد راي مردم خاتم به رئيس جمهور منتخب

80 درصد راي مردم خاتم به رئيس جمهور منتخب


فرماندار خاتم راي 80 درصدي مردم اين شهرستان به رئيس جمهورمنتخب و مشاركت بيش از99درصدي آنها درانتخابات را باعث افتخاردانست.
80 درصد راي مردم خاتم به رئيس جمهور منتخب

سيدناصرامامي دربخش ديگري ازسخنان خود با بيان اينكه امكان هرگونه جابه جايي آراء رادرحدصفرمي باشدازتلاشهاي هيات اجرايي ،نظارت،بازرسي،اعضاي صندوق،نيروهاي نظامي،انتظامي،امنيتي وعوامل ستادي وخدماتي وسايركساني درامربرگزاري انتخابات تلاش بي شائبه وگسترده دانستندتقديروتشكر كردند وافزودند:حضور85درصدي ايرانيان سرافراز وپيروخط رهبردرانتخابات رياست جمهوري دهم وحضور78/99درصدي مردم شهرستان خاتم وراي 80درصدي مردم اين شهرستان را به رئيس جمهورمنتخب راباعث افتخار مي دانم.

آدرس کوتاه :