13سمن در شهرستان خاتم فعال است

13سمن در شهرستان خاتم فعال استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به نقل ازخبرگزاری ایرنا: دولت تدبیر و امید توجه خاصی نسبت به سازمانهای مردم نهاد دارد و سمن ها بازوی اصلی دولت هستند.
وی خاطرنشان کرد: این سمن ها می توانند تصدی گری دولت در اجرای برنامه ها را کاهش داده و رسالت و نقش هدایت کنندگی ،نظارت و حمایت را به دولت واگذار و موجب پیشرفت جامعه باشند.
وی تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه تشکل ها بخشی از سرمایه های اجتماعی محسوب میشوند باید ضمن تقویت آنها برای توانمند سازی شان از همه ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
میربهبودی بیان کرد: جامعه ای موفق و توسعه یافته است که تشکلهای موفق مردم نهاد و همچنین مشارکت و فعالیت آحاد افراد جامعه در آن ملموس باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار همچنین وابسته نبودن تشکلها به حزب و جناح سیاسی ، مشارکت داوطلبانه، توانمندسازی افراد جامعه ،بالا بودن انگیزه گروهی در جهت رسیدن به هدف مشخص و عدم سود و منفعت طلبی برای ارائه خدمت به جامعه را از ویژگی های مهم این سمن ها عنوان کرد.