'گزارش تصويري حضور پر شور و حماسي مردم مروست در راهپيمايي يوم ا... 13 آبان

'گزارش تصويري حضور پر شور و حماسي مردم مروست در راهپيمايي يوم ا... 13 آبان