'گزارش تصويري بازديد بخشدار از مركز جهاد كشاورزي و خانه بهداشت روستاي تركان و هرابرجان

'گزارش تصويري بازديد بخشدار از مركز جهاد كشاورزي و خانه بهداشت روستاي تركان و هرابرجان