گلباران تمثال مبارك حضرت امام خميني (ره) به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر روبروي مسجد جامع هرات

گلباران تمثال مبارك حضرت امام خميني (ره) به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر روبروي مسجد جامع هرات


گلباران تمثال مبارك حضرت امام خميني (ره) به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر روبروي مسجد جامع هرات