شناسه : 362910
گلايه فرماندار خاتم از رياست محترم سازمان آموزش و پرورش استان يزد

گلايه فرماندار خاتم از رياست محترم سازمان آموزش و پرورش استان يزد


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به پروژه هاي درخواستي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خاتم در جريان سفر دوم رياست جمهوري كه توسط وزير محترم آموزش و پرورش دستور اقدام صادر گرديده است تصريح كرد با عنايت به اصل 127قانون اساسي  نماينده رئيس جمهور در شهرستانها به عنوان نماينده تام الاختيار وي محسوب مي گردد كه وزير محترم آموزش و پرورش به عنوان نماينده رئيس جمهورمحترم در سفر دوم به شهرستان خاتم نسبت به موارد درخواستي مديريت آموزش و پرورش عنوان سازمان آموزش و پرورش استان دستور اقدام نموده است كه متاسفانه تاكنون در خصوص هيچ يك از اين مصوبات كه به شرح ذيل مي باشد اقدامي نشده است لذا اينجانب از سازمان آموزش و پرورش مي خواهم كه درصورت امكان نسبت به اين موارد اقدام و در غير اينصورت دلايل عدم اقدام را كتبا" ابلاغ نمايند تا بنده مسئولين امررا در جريان آن قرار دهم . 1-احداث 16 باب آموزشگاه جايگزين آموزشگاههاي تخريبي. 2-احداث اردوگاه فرهنگي تربيتي شهرستاني. 3-احداث مجتمع ورزشي ويژه دانش آموزان دختر و پسر. 4-احداث ازمايشگاه مركزي و پژوهشسراي دانش آموزي. 5-احداث دوباب خوابگاه مركزي ويژه دانش آموزان روستاهاي محروم در شهر هرات (خواهران و برادران ) 6-احداث 15 باب نمازخانه در مدارس فاقد نمازخانه . 7-احداث دو باب كانون فرهنگي و تربيتي . 8-تخريب و بازسازي دبيرستان صفيه روستاي هرابرجان . دستور وزير محترم آموزش و پرورش در خصوص اقدام پروژه هاي فوق الذكر: جناب آقاي دكتر رئيسي باسلام / جناب آقاي باغستاني رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش استان يزد در اولويت هاي عمراني استان يزد براي شهرستان خاتم اولويتهاي فوق با تاكيد بر موارد مشخص شده مد نظر قرار گيرد همچنين مصوبات سفر استاني دور دوم نيز مد نظر قرار گيرد.   ضمنا" در خصوص پي گيري موضوع فوق الذكر اين فرمانداري طي شماره 3124 مورخ 11/5/88 عنوان وزير محترم آموزش و پرورش جهت پيگيري و عدم اقدام توسط سازمان آموزش و پرورش استان مكاتبه نموده است كه تصاوير دستور وزير محترم و نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد .                                                                                                                                                                                اكبر شمسي                                                                                                                                                                      روابط عمومي فرمانداري خاتم    
گلايه فرماندار خاتم از رياست محترم سازمان آموزش و پرورش استان يزد

آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به پروژه هاي درخواستي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خاتم در جريان سفر دوم رياست جمهوري كه توسط وزير محترم آموزش و پرورش دستور اقدام صادر گرديده است تصريح كرد با عنايت به اصل 127قانون اساسي  نماينده رئيس جمهور در شهرستانها به عنوان نماينده تام الاختيار وي محسوب مي گردد كه وزير محترم آموزش و پرورش به عنوان نماينده رئيس جمهورمحترم در سفر دوم به شهرستان خاتم نسبت به موارد درخواستي مديريت آموزش و پرورش عنوان سازمان آموزش و پرورش استان دستور اقدام نموده است كه متاسفانه تاكنون در خصوص هيچ يك از اين مصوبات كه به شرح ذيل مي باشد اقدامي نشده است لذا اينجانب از سازمان آموزش و پرورش مي خواهم كه درصورت امكان نسبت به اين موارد اقدام و در غير اينصورت دلايل عدم اقدام را كتبا" ابلاغ نمايند تا بنده مسئولين امررا در جريان آن قرار دهم .

1-احداث 16 باب آموزشگاه جايگزين آموزشگاههاي تخريبي.
2-احداث اردوگاه فرهنگي تربيتي شهرستاني.
3-احداث مجتمع ورزشي ويژه دانش آموزان دختر و پسر.
4-احداث ازمايشگاه مركزي و پژوهشسراي دانش آموزي.

5-احداث دوباب خوابگاه مركزي ويژه دانش آموزان روستاهاي محروم در شهر هرات (خواهران و برادران )

6-احداث 15 باب نمازخانه در مدارس فاقد نمازخانه .
7-احداث دو باب كانون فرهنگي و تربيتي .
8-تخريب و بازسازي دبيرستان صفيه روستاي هرابرجان .

دستور وزير محترم آموزش و پرورش در خصوص اقدام پروژه هاي فوق الذكر:

جناب آقاي دكتر رئيسي باسلام / جناب آقاي باغستاني رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش استان يزد در اولويت هاي عمراني استان يزد براي شهرستان خاتم اولويتهاي فوق با تاكيد بر موارد مشخص شده مد نظر قرار گيرد همچنين مصوبات سفر استاني دور دوم نيز مد نظر قرار گيرد.

  ضمنا" در خصوص پي گيري موضوع فوق الذكر اين فرمانداري طي شماره 3124 مورخ 11/5/88 عنوان وزير محترم آموزش و پرورش جهت پيگيري و عدم اقدام توسط سازمان آموزش و پرورش استان مكاتبه نموده است كه تصاوير دستور وزير محترم و نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد .
 

                                                                                                                                                                             اكبر شمسي

                                                                                                                                                                     روابط عمومي فرمانداري خاتم 
 
آدرس کوتاه :