سرپرست فرمانداري خاتم:

  غلامرضا عطايي تصریح کرد: بدین منظور یکی از مهمترین اولویت‌های گروه مشاوران جوان در سالجاری، تلاش در جهت گسترش سازمان فراگیر مشاوران جوان و توسعه شبکه‌های مشورتی جوان در سطح شهرستان است.

وي اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی انجام شده، بتوانیم با جذب جوانان مستعد و با انگیزه، نسبت به توانمندسازی و آموزش آنان اقدام كنيم.