گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار

گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار


گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار