شناسه : 339812

گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم


    گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم رديف شرح خدمت وضعيت 1 بیمه شدگان اجباری 2860 نفر 2 بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد 586 نفر 3 بیمه شدگان قالیبافی 1444 نفر 4 بیمه شدگان رانندگان 1348 نفر 5 اختیاری 86 نفر 6 کارگران ساختمانی 256 نفر 7 بازنشستگان 229 نفر 8 بیمه   بیکاری 32 نفر 9 تعداد دفترچه های صادره 11213 جلد 10 کارگاه های تحت پوشش(صنفی –شرکتی-پیمان) 1724 کارگاه 11 تعهدات کوتاه مدت پرداختی از سوی سازمان 1080169694 ریال 12 تعهدات بلند مدت پرداختی از سوی سازمان 11811762491 ریال 13 تعهدات بیمه بیکاری 1191928804 ریال      

 

 

گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم

رديف

شرح خدمت

وضعيت

1

بیمه شدگان اجباری

2860 نفر

2

بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد

586 نفر

3

بیمه شدگان قالیبافی

1444 نفر

4

بیمه شدگان رانندگان

1348 نفر

5

اختیاری

86 نفر

6

کارگران ساختمانی

256 نفر

7

بازنشستگان

229 نفر

8

بیمه  بیکاری

32 نفر

9

تعداد دفترچه های صادره

11213 جلد

10

کارگاه های تحت پوشش(صنفی –شرکتی-پیمان)

1724 کارگاه

11

تعهدات کوتاه مدت پرداختی از سوی سازمان

1080169694 ریال

12

تعهدات بلند مدت پرداختی از سوی سازمان

11811762491 ریال

13

تعهدات بیمه بیکاری

1191928804 ریال

     

آدرس کوتاه :