گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم

گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم 

 

گزارش عملکرد تامین اجتماعی شعبه خاتم

رديف

شرح خدمت

وضعيت

1

بیمه شدگان اجباری

2860 نفر

2

بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد

586 نفر

3

بیمه شدگان قالیبافی

1444 نفر

4

بیمه شدگان رانندگان

1348 نفر

5

اختیاری

86 نفر

6

کارگران ساختمانی

256 نفر

7

بازنشستگان

229 نفر

8

بیمه  بیکاری

32 نفر

9

تعداد دفترچه های صادره

11213 جلد

10

کارگاه های تحت پوشش(صنفی –شرکتی-پیمان)

1724 کارگاه

11

تعهدات کوتاه مدت پرداختی از سوی سازمان

1080169694 ریال

12

تعهدات بلند مدت پرداختی از سوی سازمان

11811762491 ریال

13

تعهدات بیمه بیکاری

1191928804 ریال