گزارش عملكرد يكساله اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان خاتم

گزارش عملكرد يكساله اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان خاتم 

 

                              گزارش عملكرد يكساله اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان خاتم

                                                      ( 01/06/1390 لغايت 01/06/1391)

حوزه عملكرد

شرح عملكرد انجام گرفته

آمار عملكرد انجام گرفته

واحد متعارف(عملكرد)

اشتغال

ثبت نام جويندگان كار

77

نفر

فرصتهاي شغلي كسب شده

19

فرصت

معرفي به كار جويندگان

18

نفر

به كار گمارده شدگان

18

نفر

جلسات برگزار شده در خصوص بررسي درخواست استفاده از مزاياي بند واو ماده هشتاد قانون برنامه پنجم توسعه

5

جلسه

تعداد كارفرمايان بهره مند از مزاياي بند واو ماده هشتاد

6

نفر

تعداد جويندگان كار بيمه شده با استفاده از مزاياي بند واو ماده هشتاد

9

نفر

روابط كار

شكايات واصله

56

69

دادخواست

نفر

تقاضاي رسيدگي به اخراج

22

23

دادخواست

نفر

ساير دادخواستهاي واصله

34

46

دادخواست

نفر

تعداد جلسات رسيدگي هيات تشخيص

114

95

جلسه

ساعت

تعداد پرونده هاي مطرح شده در جلسات هيات تشخيص

65

79

پرونده

نفر

تعداد آرا صادر شده هيات تشخيص

54

67

راي

نفر

برگزاري انتخابات جهت تعيين نماينده كارگران در كارگاهها

2

انتخابات

راهنمايي و مشاوره كارگران و كارفرمايان در خصوص قوانين و مقررات كار و قرارداد كار

400

نفر ساعت

بازرسي كار

تعداد كل بازرسي صورت گرفته از كارگاههاي سطح شهرستان

117

بازرسي

تعداد بازرسي ادواري انجام شده

37

بازرسي

تعداد بازرسي موردي انجام شده

80

بازرسي

تعداد بازرسي به منظور شناسايي اتباع بيگانه در كارگاهها

58

بازرسي

تعداد بازرسي در خصوص بررسي حوادث ناشي از كار

3

بازرسي

تعداد بازرسي و تهيه گزارش كارشناسي در ارتباط با مشاغل سخت و زيان آور

20

بازرسي

تعداد پرونده تكميل و ارسال شده جهت طرح در جلسه بدوي مشاغل سخت و زيان آور

20

پرونده

بيمه بيكاري

تعداد ثبت نام شدگان بيمه بيكاري

36

نفر

تعداد جلسات تشكيل شده كميته تشخيص تفاهم نامه مشترك با تامين اجتماعي

10

جلسه

تعدادپرونده هاي بررسي شده در كميته تشخيص تفاهم نامه مشترك

43

پرونده

معرفي واجدين شرايط بيمه بيكاري به تامين اجتماعي

35

نفر

برقراري مقرري بيمه بيكاري

34

نفر

معرفي مقرري بگيران به سازمان آموزش فني و حرفه اي

14

نفر

قطع مقرري بيمه بيكاري

16

نفر

تعداد كل مقرري بگيران بيمه بيكاري

40

نفر

تعاون

شركت هاي تعاوني تشكيل شده

11

تعاوني

تغييرات انجام شده تعاوني ها

25

تعاوني

نظارت بر شركتهاي تعاوني

131

تعاوني

نظارت بر مجامع

33

تعاوني

نظارت مالي بر تعاوني ها

25

تعاوني

نظارت مالي و حقوقي بر تعاونيهاي مسكن مهر

2

تعاوني

نظارت مالي و حقوقي بر تعاونيهاي دهياريها

2

تعاوني

بررسي صورتهاي مالي تعاوني ها

5

تعاوني

جذب عضو سهام عدالت

348

نفر

واگذاري واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان ثبت نام شده

43

واحد

جذب عضو در تعاوني هاي توليدي و توزيعي

122

نفر

عارضه يابي و استاندارد سازي مديريت و بازرسي تعاوني ها

80

تعاوني

برگزاري جلسات كميسيون ماده 5

1

جلسه

آموزش مهارت هاي عمومي به تعاونگران

892

نفر ساعت

تهيه و توزيع بروشور و پوستر ترويجي

4

عنوان

بازديد ترويجي از تعاوني هاي الگو و موفق

2

تعاوني

كمك به اجراي طرحهاي توسعه اي تعاوني هاي توليدي

30030

ميليون ريال

راهنمايي و مشاوره متقاضيان تشكيل تعاوني

300

نفر ساعت