گزارش عملكرد منابع طبيعي و آبخيزداري بخش مروست در سال 91

گزارش عملكرد منابع طبيعي و آبخيزداري بخش مروست در سال 91 

                               گزارش عملكرد منابع طبيعي و آبخيزداري بخش مروست در سال 91

رديف

شرح گزارش

1

گشت مراقبت  وحفاظت در كل بخش  

2

تشكيل 34 فقره پرونده قضايي و معرفي متخلفين و متجاوزين به عرصه هاي طبيعيبه محاكم قضايي و پيگيري تاحصول نتيجه

3

188 فقره تهيه گزارش بازديد و تكميل فرم صورت وضعيت اراضي جهت انجام كاربري هاي مختلف اراضي ملي و اعلام نظر در خصوص اراضس ملي

4

5 فقره اعلا نظر در پاسخ به استعلام صدور پروانه اكتشاف ، بهره بردااري معادن وترسيم كروكي 

5

51 فقره تهيه و ترسيم كروكي در عرصه هاي ملي جهت بهره برداري از عرصه بدون تملك اراضي

6

120 فقره پاسخ دهي به استعلام ادارات مختلف شهرستان بخش

7

مميزي مراتع جرمق سفلي ، برزگر ، تل سياه كرخنگان ، سنبل آباد، و مرتعع زمستانه كرخنگان از يك سال گذشته تا كنون

8

تعيين ومعرفي نماينده مرتعدارانمرتع زمستانه چنارناز و مراتع تابستانه خردندان،چاه شور ،چاه دارچيني وچاه احمد با كمك و مشورت با دامداران مراتع فوق جهت دريافت سند و طرح مرتعداري

9

اعمال مديريت پايدار در مراتع بخش اعم