شناسه : 339972

گزارش علكرد امور آب وفاضلاب شهرستان خاتم در سال 91


                                        گزارش علكرد امور آب وفاضلاب شهرستان خاتم در سال 91 رديف شرح گزارش ملاحضات 1 توليد آب 1107800 متر مكعب 2 فروش انشعاب 288 مورد 3 تعويض كنتور خراب مشتركين 258 مورد 4 اصلاح شبكه آبرساني به طول 3800 متر 1200000000 ريال 5 حفر يك حلقه چاه آب شرب 1000000000ريال 6 كلر سنجي در سطح شهر 1750 مورد 7 مرمت اتفاقات 210 مورد 8 حصاركشي زمين چاه هاي منطقه خوانسار 30%پيشرفت فيزيكي

 

                                      گزارش علكرد امور آب وفاضلاب شهرستان خاتم در سال 91

رديف

شرح گزارش

ملاحضات

1

توليد آب

1107800 متر مكعب

2

فروش انشعاب

288 مورد

3

تعويض كنتور خراب مشتركين

258 مورد

4

اصلاح شبكه آبرساني به طول 3800 متر

1200000000 ريال

5

حفر يك حلقه چاه آب شرب

1000000000ريال

6

كلر سنجي در سطح شهر

1750 مورد

7

مرمت اتفاقات

210 مورد

8

حصاركشي زمين چاه هاي منطقه خوانسار

30%پيشرفت فيزيكي

آدرس کوتاه :