شناسه : 16511526

گزارش تصويري


بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره راه و شهرسازي از شروع عمليات عمراني كمربندي چاهك

آدرس کوتاه :