شناسه : 16033601

گزارش تصویری


بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی دکتر علیم مروستی وبازدید از زمین احداث پروژه ساختمان مرکز فوریتهای پزشکی شهر مروست

آدرس کوتاه :