شناسه : 13626487

گزارش تصویری


بازدید بخشدار و مدیریت شبکه بهداشت و در مان شهرستان از ساختمان جدید مرکز بهداشت و درمان مروست

آدرس کوتاه :