شناسه : 12240326

گزارش تصویری


بازدید کارشناشان ستاد مدیریت بحران استانداری،بخشدار و دیگر مسئولین از روند پیشرفت پروژه مخزن 5000 متر مکعبی آب شرب روستاهای ترکان و هرابرجان

آدرس کوتاه :