شناسه : 355030
گزارش تصویری تودیع معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان خاتم

گزارش تصویری تودیع معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان خاتم


گزارش تصویری تودیع معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :