گزارش تصویری برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای ترور

گزارش تصویری برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای ترور


گزارش تصویری برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای ترور