گزارش تصویری برگزاری مانور زلزله در مدرسه هاجر مروست با حضور بخشدار

گزارش تصویری برگزاری مانور زلزله در مدرسه هاجر مروست با حضور بخشدار