گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس کمیته امداد و شورای بخش از خانواده های محرومین روستای فتح آباد

گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس کمیته امداد و شورای بخش از خانواده های محرومین روستای فتح آباد


گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس کمیته امداد و شورای بخش از خانواده های محرومین روستای فتح آباد