شناسه : 359360
گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی از روستاهای بخش مرکزی به اتفاق رئیس شورای بخش و بنیاد مسکن

گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی از روستاهای بخش مرکزی به اتفاق رئیس شورای بخش و بنیاد مسکن


   
گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی از روستاهای بخش مرکزی به اتفاق رئیس شورای بخش و بنیاد مسکن

 

 

آدرس کوتاه :