گزارش تصویری بازدید از خانواده های جانبازان و ایثارگران در روستاهای بخش مروست با حضور بخشدار ،فرمانده ناحیه سپاه خاتم و مسئول بنیاد شهید شهرستان

گزارش تصویری بازدید از خانواده های جانبازان و ایثارگران در روستاهای بخش مروست با حضور بخشدار ،فرمانده ناحیه سپاه خاتم و مسئول بنیاد شهید شهرستان