گزارش تصویری از ملاقات مردمی بامعاونین فرماندار؛

گزارش تصویری از ملاقات مردمی بامعاونین فرماندار؛