شناسه : 140382947

گزارش تصویری ازسفر خانم خامسی مدیرکل دفتراموراجتماعی فرهنگی استانداری به شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :