گزارش تصویری ازسفر خانم خامسی مدیرکل دفتراموراجتماعی فرهنگی استانداری به شهرستان خاتم

گزارش تصویری ازسفر خانم خامسی مدیرکل دفتراموراجتماعی فرهنگی استانداری به شهرستان خاتم