شناسه : 1471119
گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي در معيت رئيس جهاد كشاورزي ، كارشناس فرمانداري از جاده بين مزارع چاه وحدت و وليعصر ، حسن آباد

گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي در معيت رئيس جهاد كشاورزي ، كارشناس فرمانداري از جاده بين مزارع چاه وحدت و وليعصر ، حسن آباد


   
گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي در معيت رئيس جهاد كشاورزي ، كارشناس فرمانداري از جاده بين مزارع چاه وحدت و وليعصر ، حسن آباد

 

 

آدرس کوتاه :