شناسه : 1471137
گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي به اتقاق كارشناس كميته امداد از خانواده محرومين روستاي حسن آباد خوانسار

گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي به اتقاق كارشناس كميته امداد از خانواده محرومين روستاي حسن آباد خوانسار


گزارش تصوير بازديد بخشدار مركزي به اتقاق كارشناس كميته امداد از خانواده محرومين روستاي حسن آباد خوانسار

آدرس کوتاه :