گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات

گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات


گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات