شناسه : 357730
گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات

گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات


گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني از پروژه استخر سر پوشيده هرات

آدرس کوتاه :