شناسه : 359810
گزارش تصويري يازديد نماينده ولي فقيه و مدير جهاد كشاورزي از طرحهاي كشاورزي و جلسه شوراي اداري در مديريت جهاد كشاورزي

گزارش تصويري يازديد نماينده ولي فقيه و مدير جهاد كشاورزي از طرحهاي كشاورزي و جلسه شوراي اداري در مديريت جهاد كشاورزي


گزارش تصويري يازديد نماينده ولي فقيه و مدير جهاد كشاورزي از طرحهاي كشاورزي و جلسه شوراي اداري در مديريت جهاد كشاورزي

آدرس کوتاه :