گزارش تصويري يادواره شهداي دانشجو به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در آموزشكده امين

گزارش تصويري يادواره شهداي دانشجو به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در آموزشكده امين


گزارش تصويري يادواره شهداي دانشجو به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در آموزشكده امين