گزارش تصويري يادواره شهداء در محل انجمن فاطميه (س)شهر مروست با حضور بخشدار

گزارش تصويري يادواره شهداء در محل انجمن فاطميه (س)شهر مروست با حضور بخشدار