گزارش تصويري نشست فرماندار با پرسنل زن ادارات و تجليل از بانوان كارمند

گزارش تصويري نشست فرماندار با پرسنل زن ادارات و تجليل از بانوان كارمند


گزارش تصويري نشست فرماندار با پرسنل زن ادارات و تجليل از بانوان كارمند