گزارش تصويري نشت هم انديشي هيات مذهبي مروست با حضور بخشدار و امام جمعه

گزارش تصويري نشت هم انديشي هيات مذهبي مروست با حضور بخشدار و امام جمعه