گزارش تصويري مراسم رژه موتوري و همچنين تجديد ميثاق با آرمانهاي شهداء شهر مروست با حضور امام جمعه و مسئولين ادارات

گزارش تصويري مراسم رژه موتوري و همچنين تجديد ميثاق با آرمانهاي شهداء شهر مروست با حضور امام جمعه و مسئولين ادارات