گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم

گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم


گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم