گزارش تصويري مراسم توديع معارفه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان با حضور فرماندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

گزارش تصويري مراسم توديع معارفه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان با حضور فرماندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان يزد


گزارش تصويري مراسم توديع معارفه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان با حضور فرماندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان يزد