شناسه : 354540
گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت سوم)

گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت سوم)


گفتگو صميمانه با مردم روستا   مراسم چوب بازي و سازنقاره در روز 12 فروردين    
گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت سوم)

گفتگو صميمانه با مردم روستا

 

مراسم چوب بازي و سازنقاره در روز 12 فروردين

 


 

آدرس کوتاه :