گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)

گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)


گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)

 بازديد از چاه شمس آباد تركان

 

 مراسم آشپزي