شناسه : 342142

گزارش تصويري مانور زلزله در مدرسه راهنمايي دخترانه سمانه مروستآدرس کوتاه :