گزارش تصويري كشت مكانيزه گندم و كاشت سير ، زيره و زعفران در شهرستان خاتم

گزارش تصويري كشت مكانيزه گندم و كاشت سير ، زيره و زعفران در شهرستان خاتم


گزارش تصويري كشت مكانيزه گندم و كاشت سير ، زيره و زعفران در شهرستان خاتم