شناسه : 343612

گزارش تصويري غباروبي گلزار شهداء شهر و مروست و تجديد ميثاق با آرمانهاي شهداء توسط اصحاب فرهنگ و هنر مروستآدرس کوتاه :