گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات

گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات


گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات