شناسه : 360560
گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات

گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات


 
گزارش تصويري عيادت فرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين ادارات از بيماران در بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات

 

آدرس کوتاه :