گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست

گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست


گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست