شناسه : 338942

گزارش تصويري سومين نشست دهياران و شركت تعاوني دهياريهاي بخش مروست با حضور بخشدارآدرس کوتاه :