گزارش تصويري ديدار مردمي بخشدار مركزي با مردم روستاي بختياري و بازديد از خانواده محرومين با اتفاق رئيس كميته امداد

گزارش تصويري ديدار مردمي بخشدار مركزي با مردم روستاي بختياري و بازديد از خانواده محرومين با اتفاق رئيس كميته امداد


گزارش تصويري ديدار مردمي بخشدار مركزي با مردم روستاي بختياري و بازديد از خانواده محرومين با اتفاق رئيس كميته امداد