گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها

گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها


گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها