گزارش تصويري ديدار مدير عامل آب منطقه اي استان با فرماندارو بخشدار مركزي در خصوص مسائل و مشكلات آب در شهرستان

گزارش تصويري ديدار مدير عامل آب منطقه اي استان با فرماندارو بخشدار مركزي در خصوص مسائل و مشكلات آب در شهرستان


گزارش تصويري ديدار مدير عامل آب منطقه اي استان با فرماندارو بخشدار مركزي در خصوص مسائل و مشكلات آب در شهرستان