گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان

گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان


گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان