گزارش تصويري ديدار فرماندار با دكتر كرمي از نخبگان شهرستان و خير واگذاري عمارت باستاني حسن آباد خوانسار

گزارش تصويري ديدار فرماندار با دكتر كرمي از نخبگان شهرستان و خير واگذاري عمارت باستاني حسن آباد خوانسار


گزارش تصويري ديدار فرماندار با دكتر كرمي از نخبگان شهرستان و خير واگذاري عمارت باستاني حسن آباد خوانسار