گزارش تصويري ديدار رئيس و كاركنان تامين اجتماعي با سرپرست فرمانداري خاتم به مناسبت هفته ي تامين اجتماعي

گزارش تصويري ديدار رئيس و كاركنان تامين اجتماعي با سرپرست فرمانداري خاتم به مناسبت هفته ي تامين اجتماعي


گزارش تصويري ديدار رئيس و كاركنان تامين اجتماعي با سرپرست فرمانداري خاتم به مناسبت هفته ي تامين اجتماعي